1. Czy da się zwiększyć czułość platformy?

Jeżeli zdemontowalibyśmy platformę ze wszystkich warstw to dostalibyśmy się do matrycy czujników. Jest ona na tyle czuła, że wystarczy lekko je musnąć aby zarejestrować pomiar. Należy jednak wziąć pod uwagę, docelowe przeznaczenie platform sił reakcji podłoża na świecie. Zostały one stworzone aby mierzyć nacisk, a co za tym idzie przeciążenia.

W oprogramowaniu istnieje możliwość zwiększenia czułości platformy za pomocą zmiany "progu czułości". Należy jednak pamiętać, iż wartości te zostały ustawione przez producenta jako te, w których platforma na pewno działa w sposób poprawny. Po nadmiernym zwiększeniu czułości w badaniu statycznym lub dynamicznym mogą pojawić się na ekranie ślady nacisku, w miejscach innych niż nasze stopy. Dlatego należy zwrócić na to uwagę.

Miejsce do zmiany tych ustawień to zakładka Ustawienia-->Właściwości aplikacji-->Ustawienia Hardware. W oknie tym jego górna część dotyczy platformy. Z prawej strony mamy guzik Test, który wciskamy. Pojawi się nam okno testu platformy, w którym z lewej strony mamy dwa progi do zmiany(na rysunku zaznaczone kolorem czerwonym): - do badania statycznego i posturograficznego - do badania dynamicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jak wyświetlić normy?

Normy zarówno w badaniu statycznym jak i dynamicznym włączamy/wyłączamy wciskając guzik F2 na klawiaturze komputera.

3. Co oznaczają punkty S, C, D, M, m wyświetlające się na stopach lub w ich okolicach w pierwszej zakładce "Analiza stóp"?

Pierwsze trzy to zalążek badania posturograficznego:

S - (sinistra - lewa) jest to wypadkowy punkt sił nacisku stopy lewej. Zwany inaczej CoF LF - center of foot left

D - (destra - prawa) jest to wypadkowy punkt sił nacisku stopy prawej. Zwany inaczej CoF RF - center of foot right

C - jest to składowa wypadkowych sił nacisku obu stóp. W starszej literaturze opisywana jako CoP (center of pressure). W rzeczywistości jest to wypadkowa z 3 wypadkowych: przemieszczania się punktu S, przemieszczania się punktu D oraz z naszego balansowania czyli zmiany wartości sił działającą na każdą z kończyn dolnych.

M - punkt maksymalnegio obciążenia dla obu stóp. Oznacza to że biorąc pod uwagę obciążenie w obu stopach, największe występuje w punkcie M.

m - biorąc pod uwagę, że punkt M znajduje się w jednej ze stóp, punkt "m" to maksymalne obciążenie w drugiej stopie.

4. Co oznacza "współczynnik wagi R/F"?

Jest to współczynnik rozkładu naszej masy na tyłostopie (R - rearfoot) oraz przodostopie (F- forefoot). Oprogramowanie dzieli stopę w stosunku 60% przodostopie, 40% tyłostopie. Stopa jest dzielona pod kątem długości śladu. Czyli 60% długości naszego śladu obciążenia stopy to przodostopie, a pozostałe 40% to tyłostopie.

5. Co to jest "wielokąt podparcia"?

"Wielokąt podparcia", bo tak to nazwali Włosi jest figurą utworzoną przez 4 łączące się linie. Dwie z nich to osie boczne stóp, dwie pozostałe to linia łącząca najdalej wysunięte punkty przedniej części stopy oraz linia łącząca najdalej wysunięte punkty tylnej części stóp. Tak utworzona figura ma 4 boki i 4 kąty. Jeżeli by poprowadzić linie pomocnicze z przeciwległych kątów to przetną sie one dajac nam punkt "Środek wielokąta podparcia"

6. Analiza geometryczna - wyjaśnienie parametrów

Kąt podeszwowy – linia niebieska przerywana na zdjęciu poniżej. Jest to kąt utworzony przez zbiegające się linie brzegu przyśrodkowego oraz bocznego stopy. Każda z linii jest utworzona przez przedłużenie linii łączącej najbardziej odstający punkt w przodostopiu i tyłostopiu. W literaturze odpowiada kątowi piętowemu Gamma, z tym że ten opracowany był na plantokonturogramie, a nie na śladzie nacisku z platformy. Analogicznie kąty te występują w badaniu Podoscanem 2D

Oś podeszwowa – linia pomarańczowa. Jest to kąt pomiędzy linią przebiegającą przez oś stopy, a linią biegnącą po środku, między stopami. Mówi nam o rozstawie stóp.

Przemieszczenie C - nasz wielokąt podparcia (opisany w punkcie 5) ma swój srodek. I w teorii nasz punkt C (opisany w punkcie 3) powinien być w punkcie środka wielokąta. Natomiast faktem jest, że człowiek balansuje wykonujac niewielkie ruchy zarówno na boki (płaszczyzna czołowa) jak i w przód-tył (płaszczyzna strzałkowa). "Przemieszczenie C" mówi nam o wypadkowym położeniu punktu C względem środka wielokąta podparcia. Przykład: 2,21cm - LF A - co oznacza, że nasz punkt C przemieścił się o 2,21 cm w lewo (LF - lewo, RF - prawo) oraz w przód (A - anterior - przód, P - posterior - tył)

Przemieszczenie L-R - czyli przemieszczenie punktów S i D (opisanych w punkcie 3). S - sinistra = L - left D - destra = R - right

 7. Czy oś podeszwowa w dynamice i statyce ma taką samą normę? Jeśli tak to o czym może świadczyć większa wartość (powyżej danej normy) w dynamice w stosunku do badania w statyce ( mieści się w normie) ?

Oś podeszwowa mówi nam o rozstawie stóp, Np. jeżeli człowiek ma kaczkowaty chód, wtedy wartość jej będzie większa. Analogicznie w badaniu statycznym mówi nam o rozstawie stóp podczas stania, natomiast w dynamicznym badaniu mówi nam o stawianiu stopy w trakcie chodu.

8. Wartość przemieszczenia L-R  podane jest w stopniach, jak to rozumieć ?

Każda ze stóp ma punkt S (czyli w analizie geometrycznej L) oraz punkt D (w analizie geometrycznej P) To są punkty wypadkowych nacisku podłoża stóp. Z połączenia tych dwóch punktów tworzy się linia, która z dolnym brzegiem platformy tworzy kąt, który jest podany w stopniach. Ten kąt może mówić nam o skręceniu miednicy, ale tylko pod warunkiem że stopy mamy ułożone w badaniu na równi piętami. Jeżeli nie są równo, możemy je przestawić wchodząc w ikone koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu.

9. Czy dobrze rozumiem wskaźniki w analizie geometrycznej badania statycznego[analiza geom.png]:

Przemieszczanie C: 0,91cm -LF A? - środek masy przesunięty o 0,91 cm w stronę lewej stopy? Nie wiem co oznacza litera "A", anterior? Dokładnie: A - anterior (przód) P - posterior (tył)

10. Podsumowanie

a) odległość L-C (mm) - odległość środka masy od lewej stopy ? Odległość punktu C (środka masy) or punktu L (wypadkowego punktu nacisku stopy lewej)

11. Badanie statyczne - czy wyświetla się wynik uśredniony czy maksymalny?

Gdy wchodzimy w już wykonane badanie statyczne, wynik który jest analizowany jest obraz średnich obciążeń uzyskanych podczas całego czasu trwania badania statycznego

12. Parametry "Przemieszczenie AP" oraz "Przemieszczenie LL", co oznaczają?

Przemieszczenie AP - dystans pomiędzy geometrycznym środkiem nacisku (środkiem wielokąta podparcia), a rzeczywistym punktem CoP w osi Y (przednio-tylna) wyrażona w milimetrach

Przemieszczenie LL - dystans pomiędzy geometrycznym środkiem nacisku (środkiem wielokąta podparcia), a rzeczywistym punktem CoP w osi X (przyśrodkowo-bocznej) wyrażona w milimetrach

13. Eksport do statystyki

Segregowanie różnych grup pacjentów - jak wiadomo program FreeSTEP ma jedną baze pacjentów, a czasem chcemy zrobic statystykę do wybranej grupy pacjentów np. na uczelni wybranej grupy studentów. Wystarczy, że u każdego pacjenta z danej, interesującej nas grupy wpiszemy w karcie pacjenta w jednym z pól: "patologia", "notatki", "zalecenie".

Max Obciaż. LF gr/cm2 - jest to największa punktowa wartość obciążenia w stopie lewej, mierzona w gramach na centymetr.

Sr. Obciaz. LF gr/cm2 - jest to średnia punktowa wartość obciążenia w stopie lewej, mierzona w gramach na centymetr.

Max Obciaz. LF wsp. X - platforma to układ współrzędnych, który posiada oś X oraz Y. W każdej ze stóp znajduje się punkt maksymalnego obciążenia dla danej stopy (M, m) i każdy z nich ma swoje współrzędne X i Y wyrażone w centymetrach. Początkiem osi jest lewy górny róg platformy.

Wsp. Srodek wielokata X - wielokąt podparcia (opisany w punkcie 5) ma swój środek. Jako, że jest to punkt to ma swoje współrzędne X i Y. Ten parametr jest współrzędną środka wielokąta w osi X wyrażoną w centymetrach

Wsp. CoP X - nasz punkt C (CoP) opisany w punkcie 3 ma swoje współrzędne. Ten parametr jest współrzędną w osi X wyrażoną w centymetrach.

Wsp. CoF LF Y - Tak jak mamy nasze CoP dla całego ciała, tak i mamy CoF LF (center of foot left) oraz CoF RF (center of foot right). Czyli CoF jest wypadkową sił nacisku w stopie lewej, ze wszystkich wartości nacisku stopy, której środek przypada w jakimś punkcie. I ma on swoje współrzędne j.w.

Dla każdego parametru w którym występuja współrzędne w osi X i Y, początkiem osi współrzędnych jest lewy górny róg platformy.

1. Algorytm wyboru odbicia stopy w pierwszej zakładce.

Wybierane są stopy z największa powierzchnia przylegania. Dzieje sie tak dlatego, że oprogramowanie ma najwięcej danych do analizy.

2. Czym sugerować się przy wyborze odbicia do analizy?

W wyborze odbicia proszę się sugerować największą powtarzalnością. Wybieramy te odbicia, których jest najwięcej podobnych do siebie. Bo one będą najczęściej powtarzającą się charakterystyką naszego chodu.

3. Czy w oprogramowaniu jest wynik uśredniony wszystkich wykonanych kroków?

Tak, wynik uśredniony jest w zakładce "Analiza biomechaniczna". Ta zakładka ma poniżej 4 podzakładki. Pierwszą z nich od prawej strony jest "Śr. odbcie stopy". Tam znajduje się wynik uśredniony.

4. Oprogramowanie oznaczyło prawą stopę jako lewą, jak to zmienić?

Możemy zmienię to na dwa sposoby. - w pierwszej zakładce "Wybór odbicie stopy"naciskamy kursorem myszy na pomyloną stopę i wybieramy stopę (lewa, prawa) na tą która jest poprawna - ten sam zabieg możemy zrobić w zakładce "Śr. odbicie stopy"

5. Pacjent wszedł na platforme częścią stopy. Jak usunąć to odbicie z wyniku uśrednionego?

Można to zrobić w ten sam sposób i w tych samych miejscach jak opisano w powyższym punkcie nr 3.  Po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybieramy opcję "Zablokowany"

6. Fazy interwału (zakładka - Ustaw. Ramowe) – każde wybrane przez nas lub komputer przetoczenie stopy dzielone jest na określoną ilość faz.

7. Średnia długość połowy kroku (zakładka - Wybór odbicia kroku) – parametr wyznaczanych na ścieżkach na których można wykonać więcej jak jedno przetoczenie stopy na raz

8. Kąt podeszwowy oraz oś podeszwowa - analogiczny parametr jak w podpunkcie drugim badania statycznego.

9. W badaniu dynamicznym -> Analiza biomechaniczna -> linia chodu, na dole po środku mamy 3 guziki wizualizujące nam siły nacisku jakie powstały podczas przetoczenia naszej stopy.

F(z śr.) – wartości średnie nacisku

F(z max) – wartości maksymalne nacisku

F(z*t) – Jest to funkcja wektora „Z” w czasie. W mechanice klasycznej impuls jest produktem siły „F” i czasu „t” w którym działa. Impuls siły działającej w danym przedziale czasowym jest równy zmianie pędu wytworzonego w tym przedziale czasu. Wypadkowa siła powoduje przyspieszanie i zmianę prędkości ciała tak długo, jak postępuje. Zatem wypadkowa siła wywierana przez dłuższy czas daje większą zmianę pędu niż same siły zastosowane przez krótki czas: zmiana tempa jest równa iloczynowi średniej mocy i czasu trwania. Odwrotnie, mała siła przykładana przez dłuższy czas powoduje taką samą zmianę tempa-ten sam impuls-  niż większe siły oddziaływujące w krótszym czasie.

10. Faza – w badaniu dynamicznym każde przetoczenie stopy ma swój czas trwania. Jest także dzielone na określoną ilość faz. Ilość tych faz jest różna w zależności od tego jak wydajny mamy komputer.

11. Parametr F-E Staw - mobilność stopy

Jest to stosunek linii chodu do długości całego śladu nacisku. Jeżeli jest poniżej 80% to oznacza, że nasza stopa nie jest mobilna. Oznacza to, że z jakiegoś powodu nasz pacjent nie obciąża w pełni podczas przetoczenia stopy (propulsji) części mających istotny wpływ na chód. Chodzi tu zazwyczaj o palce i głowy kości śródstopia

12. Linia chodu

W każdej ze stóp mamy wypadkowy punkt sił reakcji podłoża. Opisany w badaniu statycznym w punkcie 3 jako S i D. Ten punkt podczas chodu przemieszcza się, począwszy od pięty aż po palce. Linia którą zakreśla nazywana jest linią chodu. Jako że jest linią, ma ona swoją długość.

13. W analizie dynamicznej na obrazie są 2 linie, jedna jest linią chodu, a druga ... ? 

Druga, połamana czerwona łączy ze sobą punkty największego nacisku podczas propulsji (przetoczenia stopy)

14. Parametr Delta CoF, czym jest?

Jest to długość linii CoF  mierzoną według następującego schematu

15. Różnia pomiędzy nazwenictwem anglojęzycznym nacisku, obciążenia, ciśnienia (Load, Pressure)

load - jest wagą mierzona przez platformę. W normalnej sytuacji gdy jakiś przedmiot waży 10 kg, umieszczamy go na wadze lekarskiej i widzimy 10 kg

pressure (obciążenie/ciśnienie) - jest to obciążenie, ale podzielone na części, na które siła oddziałuje. W programie FreeSTEP jest wyrażona w gr / cm

16.  Fazy chodu w zakładce Analiza biomechaniczna -> Linia chodu

1st PHASE (ICP):

1st CONTACT POINT OF THE HEEL, UNTIL THE 1st CONTACT POINT OF FOREFOOT

Pierwszy kontakt pięty z podłożem do momentu pierwszego kontaktu przodostopia

2nd PHASE (FFCP):

LAST FRAME OF 1st PHASE UNTIL THE HEEL NO MORE IN TOUCH WITH THE PLATFORM

Czas do momentu całkowitego oderwania się pięty od podłoża

3rd PHASE (FFP):

LAST FRAME OF 2nd PHASE UNTIL FOREFOOT NO MORE IN TOUCH WITH THE PLATFORM

Czas do momentu oderwania się przodostopia od podłoża

4th PHASE (FFPOP):

LAST FRAME OF 3rd PHASE UNTIL TOES NO MORE IN TOUCH WITH THE PLATFORM

Czas do momentu oderwania się palcy od podłoża

17. EKSPORT DO STATYSTYKI - wyjaśnienie niektórych parametrów

a) Parametry:

Dlugosc sladu LF mm - platforma wykrywa obciążenie. To obciążenie każdej ze stóp jest nazywane śladem. I ma on swoje wymiary. Parametr ten mówi nam o długości śladu lewego wyrażonego w milimetrach

Linia dlugosci chodu LF mm - Parametr dotyczy linii chodu opisanej w punkcie 11. Mówi nam o długości linii chodu stopy lewej wyrażoną w milimetrach

Powierzchnia LF cm2 - jest to powierzchnia śladu stopy lewej

Max Obciaz. LF gr/cm2 - wartość punktu z maksymalnym obciążeniem w stopie lewej wyrażona w gramach na centymetr kwadratowy

Sr. Obciaz. LF gr/cm2 - średnia wartość obciążenia całej stopy lewej wyrażona w gramach na centymetr kwadratowy

Obciaz. przodostopia LF % - procentowy rozkład obciążenia całej stopy, który przypada na przodostopie lewe. Stopa jest dzielona pod względem długości na przodostopie 60% i tyłostopie 40%.

Obciaz. boczne LF % - procentowy rozkład obciążenia stopy przypadający na jej część boczną. Stopa jest dzielona na część boczną i przyśrodkową przez oś przebiegającą przez środek wyznaczonego śladu stopy.

- Obciaz. przysrodkowe LF % - procentowy rozkład obciążenia stopy przypadający na jej część przyśrodkową. Stopa jest dzielona na część boczną i przyśrodkową przez oś przebiegającą przez środek wyznaczonego śladu stopy.

- Kąt podeszwowy i Oś podeszwowa - parametry wyjaśnione w punkcie 6 analizy statycznej

b) Rodzaje eksportu do statystyki Istnieją trzy rodzaje eksportu do statystyki: - eksport podstawowych parametrów - dostępna z poziomu guzika "Statystyka i grafika" w lewym bocznym menu. W pierwszej zakładce pojawiającego się okna możemy wyfiltrować pacjentów wg. kilku parametrów. Następnie wchodzimy w jedną z zakładek poszczególnego badania (statyczne, dynamiczne, posturograficzne, bieżnia) i w prawym dolnym rogu klikamy "Eksportuj).

- eksport wybranych parametrów -  niektórych zakładkach oprogramowania FreeSTEP (np na wykresach w funkcji czasu) można wygenerować klikając prawym klawiszem myszy na dany obraz/wykres/grafikę a następnie klikając "Eksportuj do formatu XLS"

- eksport suchych danych statystycznych z każdej fazy obciążenia ukazanych w zakładce "Ustawienia ramowe" każdej ukazanej fazy. Jest to eksport dostępny jako opcja za dodatkową odpłatnością.

17. Wykresy

a) Różnica pomiędzy wykresem Obciążenia Kg, a Siły N

Te dwa wykresy różnią się nieco od siebie, ponieważ przy obliczaniu sił stosuje się konkretny algorytm, który bierze pod uwagę różne siły zewnętrzne wpływające na wartość końcową.

b) Wskaźnik rotacji - co oznacza? 

Wskaźnik rotacji na wykresach to linia chodu przerysowana na wykres, gdzie początek każdej z linii przypada na punkt 0,0 w miejscu przecięcia się osi współrzędnych X i Y

c) Czemu wykres Obciążenie Kg i Siła N nie są identyczne

Te dwa wykresy różnią się nieco od siebie, ponieważ przy obliczaniu sił stosuje się konkretny algorytm, który bierze pod uwagę różne siły zewnętrzne wpływające na wartość końcową.

1. Inclinazione ellisse – nachylenie elipsy

Nachylenie elipsy będącej wynikiem przeprowadzonego badania. Wartość kątowa jest podawana w stopniach. Wartość ta jest mierzona od osi strzałkowej, dzielącej nasze ciało na połowę do dłuższej osi elipsy. Mierzony kat jest zaznaczony na poniższym rysunku kolorem czerwonym.

2. Eccentricita ellisse – Mimośród elipsy (ekscentryczność)

Jest to parametr związany z krzywą stożkową w matematyce. Można o nim mówić jak o mierze odchylenia danej krzywej od okręgu. Mimośród krzywej (e) decyduje o jej kształcie. e – dla okręgu = 0 e – dla elipsy = 0 < e > 1 e – dla paraboli = 1 e – dla hiperboli  >  1

3. Analiza Fourier’a – Szybka transformacja Fouriera

Transformacja wyrażona jest w tym przypadku w Herz(ach) (Hz). Jest stosowana w celu wykazania najważniejszych częstotliwości wychwiań. Małe częstotliwości to nasz posturalny, strukturalny ruch. Wysokie częstotliwości mogą świadczyć o problemach neurologicznych. Oś X – częstotliwości wychwiań (Hz) Oś Y – ilość wychwiań

Guziki z lewej strony: „CoP” – wychwiania punktu CoP

„L/L” – wychwiania w płaszczyźnie frontalnej (lewo-prawo) „A/P” – wychwiania w płaszczyźnie strzałkowej

Częstotliwość 50% Hz – pokazuje, iż 50% wychwiań wypada w ukazanej częstotliwości Częstotliwość 50% Hz – pokazuje, iż 95% wychwiań wypada w ukazanej częstotliwości

4. Wartości liczbowe

Delta – wyróżnik funkcji kwadratowej, jest miarą dystrybucji, czyli funkcjonału liniowego określanego na odpowiedniej przestrzeni funkcyjnej. W statyce jest używana do reprezentowania siły punktowo obciążającej daną powierzchnię. Służy do wyznaczania miejsc zerowych, a więc miejsc przecięcia się z daną osią (X, Y). Innymi słowy można powiedzieć, że pomaga wyznaczyć pierwiastki równania czyli rozwiązania funkcji kwadratowej.

RMS (Root Mean Square) – średnia kwadratowa (wartość skuteczna). Statystyczna miara sygnału okresowo zmiennego. Pozwala określić rząd wielkości serii danych liczbowych lub funkcji ciągłej. Jest to pierwiastek ze średniej arytmetycznej kwadratów danych wielkości.

Odchylenie standardowe - klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne. Odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości wielkości są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej.

L/S Rozkład (Lenght/Surface Ratio)- stosunek długości elipsy, do jej powierzchni.

Centrum elipsy (Śr. X, Y mm) – określa położenie centrum wyznaczonej krzywej w odniesieniu do centrum geometrycznego elipsy.

Centrum geometryczne (Śr. X, Y mm) – jest to położenie średniego centrum elipsy w układzie współrzędnych w odniesieniu do naszego środka postawy rzuconego na podłoże. Punkt ten jest zobrazowany przecięciem się dwóch linii przerywanych (osie X i Y). Odległość ta wyrażona jest w milimetrach.

5. Eksport do statystyki

Fazy - W zależności od: czasu przetoczenia stopy, częstotliwości próbkowania (załączałem zrzut w poprzednich mailach) oraz od wydajności naszego komputera, każde przetoczenie jest dzielone na FAZY. Możemy też je nazwać klatkami, jezeli to określenie jest bardziej trafne. Tak więc czas trwania jednej FAZY (klatki) w poszczególnej stopie będzie różny. Dlatego, jeżeli chcemy obliczyć ile trwa dana jedna faza w poszczególnym przetoczeniu stopy należy podzielić jej czas trwania przez ilość faz. W badaniu posturograficznym jest ta sama zasada obliczania czasu fazy.

Oś X - Nasz poruszający się CoP rysuje nam pewien szlaczek. Widzimy, iż oprogramowanie zaznacza go owalem. W owalu są także zaznaczone dwie linie poprowadzone przez środek owala. Jedna oś jest większa (oś X), druga mniejsza (oś Y), mają one też swoją watrość w milimetrach. I tu jest podana w statystyce ta wartość.

Oś Y - j.w.

Delta X - Delta została opisana w pkt 4. W tym przypadku odnosi się do osi X

Delta Y - jw.

Maksymalne wahania - CoP zakreśla trajektorię w różnych kierunkach, przesuwa się w jednym, żeby za chwilę zmienić go i tak cały czas. Jedne linie są bardzo króciutkie, inne dłuższe i to nazywamy wahaniami. Wartość ich mierzona jest w milimetrach.

Średnia szybkość mm/s - CoP się przesuwa z jakąś szybkością, to jest jej wartość średnia.

Średnia X - Nasze CoP porusza się w układzie współrzędnych dla którego punktem zero jest środek wielokąta podparcia. Ten parametr to punkt średni wyhyleń w osi X.

Średnia Y - j.w.

RMS absolutna - wartość bezwzględna RMS

RMS X - opisana w pkt 4. Wartość dla osi X.

RMS Y - opisana w pkt 4. Wartość dla osi Y.

Odchylenie standardowe X - opisane w pkt 4.  Wartość dla osi X.

Odchylenie standardowe Y - opisane w pkt 4.  Wartość dla osi Y.

1. Jak skalibrować wysokość w pixelach na milimetry?

Wciskamy guzik kalibracja obrazu

Następnie pojawią się nam na naszym badaniu dwie zielone linie. Ustawiamy je tak, aby dolna była w miejscu kontaktu naszego ciała z podłożem, natomiast wyższa linia powinna zaznaczać czubek głowy. Pozwoli nam to korzystać z wysokościomierza (jeżeli chcemy), dla którego dolna zielona linia jest dolna granicą mierzenia.

Następnie wpisujemy znaną nam wysokość pacjenta w milimetrach w okienku w lewym górnym rogu zdjęcia. Na zakończenie kalibracji klikamy guzik "Lunghezza"

Od tej chwili nasze wartości z pikseli zamieniły się na milimetry.

2.  Jak kalibrować obraz badając kończyny dolne?

Należy skalibrować to do jakiejś wysokości, którą znamy. Można np. zaznaczyc sobie dół podkolanowy, zmierzyć jego wysokość od ziemi i skalibrować na jego bazie.

3. Na jakiej wysokości powinna być ustawiona kamera w Videografii 2D?

Kamera powinna być ustawiona w połowie wysokości naszego badanego, czyli w przypadku badania całej postawy ciała, na wysokości pasa. W przypadku badanai kończyn dolnych, na wysokości kolan.

4. Odległość pacjenta od kamery.

Warto ustawić sobie tak kamerę, jeżeli robimy wiele badań, aby odległość kamery nie wymagała jej ciągłego przestawiania. Dla przykładu, pacjent o wysokości 2 metry powinien stać w odległości 160-170 cm od kamery. Kamera powinna być ustawiona na wysokości połowy wzrostu pacjenta (wysokość pępka) przy badaniu całościowym postawy.

5. Korekcja Gamma

Czasem zdarzyć się może, iż źle ustawiliśmy kamerę i widzimy, że zrobione pacjentowi zdjęcie jest krzywe. Możemy to jeszcze skorygować za pomocą zakładki Korekcja Gamma

Obraz możemy zrotować w prawo lub lewo za pomocą strzałek lub wyznaczyć linię korekcji. Linię korekcji wyznaczamy za pomocą zaznaczenia dwóch punktów na obrazie (które stworzą linię) na jakimś poziomym elemencie, który mamy pewność, że trzyma poziom.

Aby cofnąć zmiany wchodzimy w inną zakładkę (manualne pomiary, drogi pomiarów) a następniewracamy do Korekcji Gamma i klikamy Przywróć oryginał w prawym dolnym rogu.

1. Kąt metatarsalny

Jest to kąt tworzony przez linię ukazującą szerokość przodostopia (łączy najdalej oddalone punkty po obu stronach przodostopia) oraz płaszczyznę frontalną

2. Dugość łuku – na obrazku wizualizowano miejsce w którym mierzona jest długość łuku.

3. Kąt podeszwowy

Odpowiada w literaturze katowi piętowemu gamma. Opisany jest w pliku norm.

4. W podoskanerze, automatycznie podane są wartości kątów palucha od środka palucha,zmieniam więc punkt na krawędź zewnętrzną, Czy jest to wtedy kąt ALFA ? Jakie są normy tego kąta?

Tak, jest to ALFA, norma 0-9st. Jest to opisane w pliku „Parametry NORMY Podoskop WODNA", który dajemy zawsze wraz z oprogramowaniem.

5. Podoskanera obliczył długość stopy od punktu poza obrysem stopy, do tyłu. Jak można zmienić ten punkt? 

Oprogramowanie udostępnia nam możliwość edycji obrazu zeskanowanej stopy. FreeSTEP zaczyna mierzyć długość stopy od momentu znalezienia zeskanowanego obiektu więc możemy go najzwyczajniej zamalować na czarno. Wystarczy wejść w badanie i na wyniku badania w lewym górnym rogu kliknąć guziczek „niebieskiej zębatki”.

Ewentualnie możemy pobawić się opcjami rozjaśniania lub kontrastu i zobaczyć czy się zmieni (powinno), ale proszę uwazać i nie przestawiać zuwakiem za bardzo gdyż obraz zmieni się bardzo.

6. Podoscan 2D co jakis czas się wyłącza, co zrobić?

Podczas pierwszego uruchomienia skaner rozgrzewa on się przez ok 2 minuty. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Kolejne badanie można robić natychmiast i trwa ono ok 8 sekund. Mechanizm wyłączania jest mechanizmem zabezpieczającym i wydłużającym żywotność lampy skanera.  Można wyłączyć to np na potrzeby badań przesiewowych odszukujac oryginalne oprogramowanie skanera, ale nie jest to zalecane.

7. W pliku norm możemy znaleźć między innymi kat Clarke'a, kąt Wejfsloga, gdzie możemy je znaleźć w oprogramowaniu?

W pliku norm, są to ogólne normy stosowane na świecie. W oprogramownaiu są narzędzia do manualnego zaznaczania kątów i linii, także część tych parametrów trzeba sobie , samemu rozrysować za pomoca tych narzędzi. Jeżeli chodzi o wskaźnik Wejfsloga to w oprogramownaiu jest obliczona długość i szerokość i trzeba sobie podzelić podane wartości.

1. Jak i gdzie wpisać zalecenia dla pacjenta aby na podsumowaniu w wydruku widniały te informacje na karcie?

Zalecenia dla pacjenta dopisujemy do okienka Automatycznego raportu w zakładce Podsumowanie. Możemy go edytować i wszelkie zmiany zostaną umieszczone na wydruku.

Możemy też wejść w karte pacjenta gdzie mamy 3 okienka: Patologia, Zalecenia, Notatki. Wciskamy guzik Modyfikuj znajdujący się na dole ekranu a nastepnie wpisujemy cokolwiek chcemy i na końcu wciskamy guzik Zapisz.

2. Normy i pomoce - gdzie je znajdę?

Normy i pomocę można znaleźć poza tą zakładką w programie DropBox docelowo zainstalowanym na komputerze użytkownika. Aby go otworzyć należy najechać myszką w prawy dolny róg paska zadań a następnie kliknąć dwukrotnie obrazek małego otwartego pudełka

3. Artykuły naukowe - gdzie je znaleźć?

a) Artykuły naukowe można znaleźć w programie DropBox docelowo zainstalowanym na komputerze użytkownika. Aby go otworzyć należy najechać myszką w prawy dolny róg paska zadań a następnie kliknąć dwukrotnie obrazek małego otwartego pudełka

b) Można też je znaleźć na stronie www.sensormedica.com w zakładce "Scientific Research" w górnym menu

4. Minimalny próg czułości platform FreeMED

Jest to 0,5 N

5. Maksymalny próg czułości platform FreeMED

Jest to 150N/cm2

6. Jeden czujnik na cm2 to jeden punkt pomiarowy?

Oprogramowanie dzieli każdy czujnik na 4 części, więc dla każdego czujnika są 4 wartości ciśnienia. Wartości ciśnienia 1 cm2 - 4 wartości

7. Masa ciała, a wyniki

Wpisanie poprawnej wartości masy ciała jest ważne bo wpływa na  niektóre wartości ciśnienia i siły. Dla przykładu pozwala na określenie % rozkładu kilogramów na poszczególne części stopy